Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İZALE-İ ŞUYU ) DAVASI NEDİR ?

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İZALE-İ ŞUYU ) DAVASI NEDİR ?

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İZALE-İ ŞUYU ) DAVASI NEDİR ?

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İZALE-İ ŞUYU ) DAVASI

İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip kişisel mülkiyete geçişi sağlayan, davanın tüm tarafları için benzer sonuçlar doğuran bir dava türüdür.

Ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davası, taşınır ya da taşınmaz mala ortak olan tüm paydaşlara karşı açılır. Paydaşlar, kendi aralarında malı nasıl pay edeceklerine dair bir anlaşma yaparak ortaklığa son verebilirler. Paydaşlar paylaşma konusunda anlaşamazlar ise, paydaşlardan biri diğer paydaşlara karşı Ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davası açarak ortaklığın mahkeme eliyle sona erdirilmesini isteyebilir.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İZALE-İ ŞUYU ) DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR ?

Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-İ Şuyu ) Davasında yetkili mahkeme gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesidir. Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-İ Şuyu ) Davasında görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

DAVAYA KONU OLAN MAL NASIL PAYLAŞILACAKTIR ?

Türk Medeni Kanunu’na göre paylaşma iki türlü olabilir;

1-AYNEN TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

İzale-i şüyu davasının tarafları malı nasıl bölüştüreceklerine anlaşarak dava sırasında bu antlaşmayı hakime bildirebilirler. Hakim bu antlaşma doğrultusunda ortaklığın giderilmesine karar verebilir. Taraflar malın paylaşılması konusunda anlaşmazlarsa maldaki ortaklığın ya satış suretiyle ya da aynen taksim yoluyla giderilmesi gerekir.

Ortaklığın giderilmesi davasında malın aynen taksimi için taraflardan yalnızca birinin talepte bulunması yeterlidir. Taraflardan biri ortak malın aynen taksim edilerek ortaklığın giderilmesine karar verilmesini isterse, hakim öncelikle aynen taksim şartlarının bulunup bulunmadığını araştırmalıdır (TMK m. 699/2).

Paydaşlığın giderilmesi davalarında mahkemece malın aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, pay ve paydaş sayısı ve tarım arazilerinin niteliği ile imar mevzuatına göre aynen taksimin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Taşınmazın önemli ölçüde bir değer kaybına uğraması söz konusu ise aynen bölünerek paylaştırılmasına karar verilemez. Keza paydaşlar rıza göstermedikleri takdirde taşınmazın bir bölümü paylı bırakılamaz.

Aynen bölünerek paylaştırmanın (taksimin) mümkün olması durumunda bölünen parçaların değerlerinin birbirine denk düşmemesi halinde eksik değerdeki parçaya para (ivaz) eklenerek denkleştirme sağlanır. Paydaşlar arasında anlaşma olmadıkça hakim kendiliğinden bazı taşınmazların bir kısım paydaşlara, kalanın diğer paydaşlara verilmesi şeklinde aynen bölünerek paylaştırmaya karar veremez.

Eğer taşınmaz malda kat mülkiyeti kurmak mümkünse, hakim kat mülkiyeti kurulup kurulamayacağını çok iyi araştırmalıdır. Kat mülkiyetinin kurulması mümkün olan bir taşınmaz malda satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilemez.

2- SATIŞ SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Taşınmaz malın satışı, mahkeme vasıtasıyla değil satış memurluğu veya icra dairesi marifetiyle yapılır. Satış açık arttırma yoluyla yapılmalıdır. Ancak tüm paydaşlar bir araya gelerek satışın ortaklar arasında yapılması hususunda oybirliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılır.

Ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davası iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardandır.

Davacı davasından feragat etse dahi davalılardan biri davaya devam etmek istediği takdirde mahkeme davaya devam edip esas hakkında karar vermek zorundadır.

Ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davası iki taraflı bir dava olduğundan dava sonunda kazanan ya da kaybeden olmayacağından dolayı yargılama gideri (dava harçları) ve vekalet ücreti taraflara payları oranında yüklenecektir.

Ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davasında önalım hakkı kullanılamaz.

MERSİN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ ( İZALE-İ ŞUYU ) DAVASI AVUKATI

Ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davasında tüm bu işlemleri süre bakımından kısaltmak ve hukuken doğru sonuca ulaşmak için Ortaklığın giderilmesi ( İzale-i Şuyu ) davalarında uzman bir Mersin gayrimenkul avukatı ile çalışmak gerekmektedir.