HAKARET SUÇU VE CEZASI

HAKARET SUÇU VE CEZASI

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125-131.maddeleri arasında şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçunun hukuki konusu bireyin toplum içindeki saygınlığı, yani şerefidir.

HAKARET SUÇU ve ŞİKAYET

Hakaret suçu, TCK m.125/1’de şu şekilde düzenlenmiştir; “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Hakaret suçunun basit şekli takibi şikayete bağlı suçlardandır. Suçun mağduru, hakaret edeni ve hakareti öğrendiği tarihten başlamak üzere 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmak zorundadır. Aksi takdirde şikayet hakkını kaybedecektir.

Nitelikli hakaret suçunun takibi şikayete tabi değildir. Yani Hakaret suçunun nitelikli hali işlendiği takdirde Cumhuriyet Savcılığı resen soruşturma başlatacaktır.

Basit hakaret suçları uzlaştırmaya tabidir. Uzlaştırmaya tabi suçlarda öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması buradan sonuç alınamadığı takdirde soruşturmaya ve yargılamaya devam edilmesi gerekir.

HAKARET SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ

  1. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi

Herhangi bir kişi hakaret suçunun mağduru olabilir, ancak kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmiş olması suçun cezasını ağırlatıcı bir nedendir.

  1. Suçun Din Özgürlüğünün Kullanılması Dolayısıyla İşlenmesi
  2. Suçun, Mensup Olunan Dinin Kutsal Değerlerden Dolayı İşlenmesi
  3. Suçun Alenen İşlenmesi

Fiilin herhangi bir kimse tarafından görüp işitilebileceği bir ortamda söylenmesi halinde hakaret suçunun aleni bir şekilde işlendiği kabul edilir.

KARŞILIKLI HAKARET

(1) Hakaret suçunun haksız bir fiile tepki olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

(2) Bu suçun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi halinde, kişiye ceza verilmez.

(3) Hakaret suçunun karşılıklı olarak işlenmesi halinde, olayın mahiyetine göre, taraflardan her ikisi veya biri hakkında verilecek ceza üçte birine kadar indirilebileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

HAKARET ŞUNUN CEZASI NE KADAR?

BASİT HAKARET SUÇUNUN CEZASI

Suçun basit şeklinde, hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

NİTELİKLİ HAKARET SUÇUNUN CEZASI

Suçun nitelikli hallerinde hakaret suçunun cezası, 1 yıl ile 2 yıl arasındadır.

ALENEN HAKARET SUÇUNUN CEZASI

Hakaretin alenen işlenmesi halinde, hakaret suçu nedeniyle öngörülen ceza 1/6 oranında arttırılacaktır.

KURUL HALİNDE ÇALIŞAN KAMU GÖREVLİLERİNE HAKARET SUÇUNUN CEZASI

Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret halinde zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Bu durumda belirlenen cezanın miktarı1/4’ten 3/4’e kadar arttırılır.

KARŞILIKLI HAKARET SUÇUNUN CEZASI

Karşılıklı hakaret suçunun işlenmesi halinde hakim taraflardan birine veya her iki tarafa ceza vermeyebilir veya cezayı 1/3’üne kadar indirebilir.

MERSİN CEZA AVUKATI

Mersin Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ceza avukatı danışma, ceza davası avukatı, ceza avukatı ücretleri, ceza hukuku avukatı konularında müvekkillerimize en iyi şekilde Mersin Ceza Avukatı hizmeti vermekteyiz.