Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

ORTAKLIĞIN KAT MÜLKİYETİ KURULMASI YOLU İLE GİDERİLMESİ

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi davalıya tebliğ edildikten sonra davalı iki hafta içinde davaya cevap vermek ve delillerini bildirmek zorundadır. Davaya cevap verilmemesi hak kaybının yaşanmasına sebebiyet verebilecektir. Bu nedenle biz de bu yazımızda Mersin Avukat olarak İzaleyi Şuyu Dava Dilekçesi, İzaleyi Şuyu Cevap Dilekçesi Örneği, ortaklığın giderilmesi Cevap Dilekçesi Örneği, Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi Örneği vereceğiz. Belirtmek gerekir ki her davada somut olaya göre dikkat edilmesi gereken hususlar farklıdır bu nedenle dilekçe örneği aramak yerine gayrimenkul alanında uzman avukattan profesyonel bir yardım almakta fayda vardır. Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin İnşaat Avukatı olarak müvekkillerimize İzaleyi Şuyu Davası, Ortaklığın Giderilmesi Davası, Önalım Hakkı Davası, Arsa Davaları, Tarla Davaları, Tapu Davaları konularında en iyi şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ortaklığın giderilmesi davası Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. Aşağıda Ortaklığın giderilmesi davası cevap dilekçesi örneği sunmaktayız. Yukarıda belirttiğimiz gibi alanında uzman avukattan yardım alınması hak kaybı yaşamanızı önleyecektir.

İZALEYİ ŞUYU DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

MERSİN .. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO              :2020/….

CEVAP VEREN

DAVALI                    :

VEKİLİ                      :Av. Osman Mete YILDIZ - Mersin

DAVACI                    :

KONU                       :Davaya Karşı Cevaplarımızın Sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Mahkemenizde görülmekte olan dosyada davacı taraf özetle; Mersin ili xx İlçesi xx Köyü xx Mevkii, 123 Pafta, 456 Ada, 789 Parselde kayıtlı taşınmazda bulunan ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etmiştir.

HUZURDAKİ DAVADA ORTAKLIĞIN SATIŞ YOLU İLE GİDERİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. ŞÖYLE Kİ;

Satış suretiyle ortaklığın giderilmesi talep edilen taşınmaz üzerinde 3 katlı bina bulunmaktadır. Davaya konu taşınmaz üzerinde yer alan 3 katlı binaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ..... tarihli …… belge numaralı Yapı Kayıt Belgesi verilmiştir.

Davacı ve davalılar arasında Mersin ili xx İlçesi xx Köyü xx Mevkii, 123 Pafta, 456 Ada, 789 Parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan binaya ilişkin rızai taksim sözleşmesi akdedilmiştir.

Dürüstlük kuralı ve onu tamamlayan hakkın kötüye kullanılması yasağı bir genel hukuk ilkesi olarak, hukukun hemen her alanında karşımıza çıkmaktadır. Medeni Kanunumuzun 2. Maddesinde " Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. " hükmü yer almaktadır. Buna göre bu hüküm, bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasına hukuki koruma sağlamayarak, hakların kullanımına genel bir sınırlama koymuştur. Hakkın kötüye kullanılması, hem kendi yararı olmaksızın sırf başkasına zarar vermek amacıyla her türlü davranışta bulunmayı içerir hem de kendi hukuki yararını takip etmekle birlikte bu yönde bir kanun hükmünü kötüye kullanan fiilleri de kapsar. Somut olayda davacının kötüniyetli olduğu aşikardır.

Huzurdaki davada ortaklık giderilecek ise satış yolu ile değil kat mülkiyeti kurulması yolu ile giderilmelidir. Sunduğumuz Hukuk Genel Kurulu Kararına göre de ortaklığın öncelikle Kat Mülkiyeti Kurulması Yolu ile Giderilmesi gerekmektedir. Ortaklığın giderilmesi istenen taşınmaz üç hisselidir ve taşınmaz üzerinde bulunan binada üç adet bağımsız bölüm bulunmaktadır taşınmaz mal ortaklığının giderilmesinde asıl olan ortak taşınmazın paydaşlara aynen paylaştırılması olduğu hususu da nazara alınarak ortaklığın Kat Mülkiyeti Kurulması Yolu ile Giderilmesini talep etmekteyiz. Ayrıca belirtmek gerekir ki; muhtesatın aidiyetinin tespiti davası açma hakkımız saklı tutmaktayız.

HUKUKİ NEDENLER        :TMK, KMK, HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER          :Tapu kayıtları, Yapı Kayıt Belgesi, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları sair her türlü yasal delil.

TALEP ve SONUÇ            :Yukarıda açıkladığımız ve mahkemece resen gözetilecek nedenlerle huzurdaki davanın reddine, davaya konu taşınmaz üzerinde bulunan yapının kat mülkiyeti kurulması yolu ile ortaklığın giderilmesine karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini vekaleten talep ederiz.

Davalı Vekili

Av. Osman Mete Yıldız