TEHDİT SUÇU VE CEZASI

TEHDİT SUÇU VE CEZASI

TEHDİT SUÇU NEDİR?

Tehdit, yöneltildiği kişinin iç huzurunu bozan ve güvenlik duygusunu zedeleyen bir fiildir. Tehdit suçu TCK’nın 106. maddesinde düzenlenmiştir. Tehdit kelimesi hukuk sözlüklerinde “bir kimsenin yasada yazılı durumlar dışında, başkasını ağır ve haksız bir zarara uğratacağını bildirmesi” şeklinde tanımlanmıştır.

TCK’nın Tehdit suçunu düzenleyen 106.maddesi şu şekildedir;

(1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Tehdit suçunun kanuni tanımı incelendiğinde failin cezalandırılabilmesi için soyut tehlikenin mevcudiyetinin arandığı görülmektedir. Soyut tehlike suçlarında hareketin gerçekleşmesi suçun oluşumu için yeterlidir.

Yasa koyucu tehdit suçunun gerçekleşmesi için; 

1- İhlalin kişinin kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik gerçekleştirilmesi,

2- ihlal kişinin kendisinin veya yakınının malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle işlenmiş olması gerektiğini belirtmiştir.

Tehdit suçunda korunan hukuki değer kişilerin huzuru ve güvenliğidir. Tehdit Suçunda tüzel kişiler suçun mağduru olamazlar. Suçun mağduru ancak gerçek kişiler olabilir. Suçun mağdurunun belli bir kişi olması şarttır. Mağduru belirsiz tehditler bu suçu meydana getirmez.

Tehdit suçunda hareketin gerçekleşmesi suçun meydana gelmesi için yeterlidir. Ayrıca neticenin gerçekleşmesi aranmaz.

SUÇUN TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI MIDIR?

Tehdit suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı değildir.

Ancak sadece 106/1.madde devamında bahsedilen malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise suçun takibi şikayete bağlıdır.

TEHDİT SUÇUNUN CEZASI NE KADARDIR?

Türk Ceza Kanunun 106.maddesinin 2. Fıkrasına göre tehdit suçunun nitelikli halinin cezası iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. 1.fıkrada düzenlenen halinin cezası ise 6 aya kadar hapis cezasıdır.

MERSİN CEZA AVUKATI

Mersin Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize hakaret, tehdit ve şantaj suçlarında en iyi şekilde savunma hizmeti vermekteyiz.