HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) KARARINA İTİRAZ

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) KARARINA İTİRAZ

 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI (HAGB) KARARINA İTİRAZ

HAGB NE DEMEKTİR?

Ceza yargılamasında HAGB yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sanığın denetim süresi içerisinde herhangi bir suça karışmaması halinde ortadan kalkar. Mersin Ceza Avukatı, Mersin Ağır Ceza Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

HAGB’YE İTİRAZ - HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA İTİRAZ

Hagb itiraz dilekçesi, mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde ilgili merciiye verilmelidir. Hagb itiraz etmek için 7 günlük süre, ceza sanığın yüzüne okunduysa cezanın tefhimi ile başlamaktadır. HAGB Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış ne demektir, sorusunun yanıtı için Mersin Ceza Avukatı olarak hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

HAGB İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği, HAGBye İtiraz için Mersin Ceza Avukatı, Mersin Ağır Ceza Avukatı hizmeti veren hukuk büromuzdan yardım alabilirsiniz

MERSİN NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

Sunulmak Üzere

MERSİN ( ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO                   :

İTİRAZ EDEN SANIK   :

MÜDAFİİ                       : Av. Osman Mete YILDIZ  - Mersin                                                                 

KONU                            : Mersin .. Asliye Ceza Mahkemesi’nin …. tarihli kararının itirazen incelenerek müvekkilin beraatına karar verilmesi talebimizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil Mersin .. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/…E. 2019/…K. Sayılı dosyasında ….. tarihli duruşmada 125 gün adli para cezasıyla cezalandırılmış bu cezası 2.500,00 TL adli para cezasına çevrilmiş nihai olarak da hakkında HAGB kararı verilmiştir. Ancak sayın mahkemenin vermiş bulunduğu mahkumiyet HAGB dair kararı usul ve yasaya aykırı olup itirazen incelenerek bozulması gerektiği kanaatindeyiz. Şöyle ki;

….

Ayrıca müvekkilim aleyhinde kurulan hüküm hiçbir gerekçe gösterilmeden aşağı hadden uzaklaşılarak kurulmuştur. Dosya kapsamında aşağı hadden uzaklaşılarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Yargıtay 8. C.D 11.05.2015 tarih 2015/7746E. 2015/16949K. Sayılı kararında ‘’Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın bu karara karşı suçun sabit olmadığına belirterek yaptığı itiraz üzerine, itiraz mercii, incelemesini sadece sekli olarak değil, hem maddi olay hem de hukuki yönden değerlendirmesi gerektiği gözetilmeden, CMK’nın ilgili maddesindeki şartlar yönünden sınırlı olarak inceleme yapılması isabetsizdir.’’ Sonucuna ulaşmıştır. Söz konusu Yargıtay kararına istinaden suçun sabit olmadığını düşündüğümüzden sayın mahkeme tarafından inceleme sadece sekli olarak değil, hem maddi olay hem de hukuki yönden değerlendirilerek müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

TALEP VE SONUÇ      :Yukarda belirtilen ve resen nazara alınacak hususlar karşısında itirazımızın kabulü ile usul ve yasaya aykırı mahkeme kararının BOZULMASINA ve müvekkilin beraatına karar verilmesini mahkemeniz aksi kanaatte ise aşağı hadden hüküm kurulmasını saygı ile vekaleten talep ederim.

                                                                                                             Sanık Müdafii

                                                                                                      Av. Osman Mete Yıldız