ÖNALIM HAKKI DAVASI - ÖNALIM HAKKI KULLANMAK

ÖNALIM HAKKI DAVASI - ÖNALIM HAKKI KULLANMAK

ÖNALIM HAKKI - ŞUFA HAKKI

Önalım hakkı, Türk Medeni Kanunu’nun 732-735.maddelerinde düzenlenmiştir. Önalım hakkı sadece paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda kullanılabilir. Önalım hakkı, yasal önalım hakkı ve sözleşmeden kaynaklanan önalım hakkı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Önalım hakkı nasıl kullanılır? Önalım hakkı, Türk Medeni Kanunumuza göre dava yolu ile kullanılır. Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tapu Avukatı, Mersin İnşaat Avukatı olarak müvekkillerimize Önalım davası, önalım hakkı kullanımı konularında en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Önalım hakkı nedeniyle tapu iptali ve tescili davası, önalım hakkı nasıl kullanılır, şufa davası dilekçe örneği, şufa davası nasıl açılır, şufa davası cevap dilekçesi gibi konularda müvekkillerimize en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

YASAL ÖNALIM HAKKI

Paylı mülkiyette paydaşların yasal önalım hakkı Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenmiştir. Yasal önalım hakkı yalnızca paylı mülkiyete tabi taşınmazlarda söz konusu olur. Önalım hakkı nedir? Önalım hakkı, paydaşlardan biri payını üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşlara aynı koşullarla bu payı satın alma hakkı tanır. Yasal önalım hakkı paya bağlı bir haktır, paydan bağımsız devredilemez. Paylı mülkiyete tabi taşınmazın paydaşları arasında yapılan devirlerde diğer paydaşlar önalım hakkını kullanamazlar. Gayrimenkul üzerinde fiili paylaşım varsa diğer paydaşlar önalım hakkını kullanamazlar. Paydaşlar tarlanın neresini kimin kullanacağını belirlemişler ise artık önalım hakkı kullanılamayacaktır. Önalım hakkı tapu iptali ve tescili davası açılarak kullanılır.

Elbirliği mülkiyetine tabi taşınmazlarda önalım hakkı kullanılamaz. Yani, miras kalan taşınmazlar üzerinde mirasçıların önalım hakkı yoktur. Miras kalan arsa, miras kalan tarla, miras kalan gayrimenkul üzerinde paydaşların önalım hakkı yoktur.

Önalım hakkı yalnızca taşınmazlar üzerinde söz konusudur. Taşınır mallar üzerinde önalım hakkı kullanılamaz.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda da önalım hakkına yer verilmiştir. Bu kanunda yer alan hükme göre paylı mülkiyet söz konusu olup olmadığına bakılmaksızın tarım arazilerinde sınırdaş maliklerin önalım hakkı bulunur. Bu maddenin amacı, tarım arazilerinin küçülmesini engellemektir. Komşu arsa sahibinin önalım hakkı vardır.

Yasal önalım hakkı, taşınmaz üçüncü kişiye satıldığında kullanılabilir. Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılmak suretiyle kullanılacaktır. Dava kime açılacaktır? Dava alıcıya karşı açılır.

ÖNALIM DAVASI AÇMA SÜRESİ

Önalım hakkını kullanmak için açılacak dava Medeni Kanunumuza göre bazı sürelere bağlıdır. Satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde satış üzerinden iki yıl geçmekle düşer. Diğer bir deyişle şufa davası açmak için kanun bazı sürelere uyulması gerektiği hususunu düzenlemiştir. Mersin Avukat olarak müvekkillerimize şufa davası, önalım hakkı davası, şufa dava dilekçesi, şufa cevap dilekçesi, önalım dilekçe örneği, önalım davası cevap dilekçesi konularında en iyi şekilde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

MERSİN GAYRİMANKUL AVUKATI

Mersin Gayrimenkul Avukatı, Mersin Tapu Avukatı, Mersin İnşaat Avukatı, Mersin Önalım Avukatı olarak müvekkillerimize başkasına satılan taşınmazı almak, başkasına satılan tapuyu almak, önalım davası, önalım hakkı ihtarname konularında en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.