MERSİN UYUŞTURUCU CEZA AVUKATI

MERSİN UYUŞTURUCU CEZA AVUKATI

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU NEDİR?

I- GENEL OLARAK

Uyuşturucu madde ticareti suçu, TCK m.188’e göre uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ithali, ihracı, ülke içinde satılması, satışa arz edilmesi, başkalarına verilmesi (temin etme), sevk edilmesi, nakledilmesi, depolanması veya ticaret amacıyla satın alınması, kabul edilmesi ile işlenen seçimlik hareketli bir suçtur. Uyuşturucu madde ticaretinin konusu eroin, kokain, morfin veya bazmorfin gibi uyuşturucu maddeler ise suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hali işlenmiş olur. Diğer tüm uyuşturucu maddeler (esrar, bonzai vs.) suçun konusunu teşkil ettiklerinde aynı nitelikte cezai yaptırıma bağlanmıştır. Uyuşturucu madde ticaretinden yargılanan fail Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanacaktır. Hak kaybına uğramaması açısından uyuşturucu davaları konusunda uzman bir Mersin Ağır Ceza Avukatı tarafından savunmasının yapılması gerekmektedir.

II- SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları, soyut tehlike suçları grubuna girer. Bu suç ceza kanunumuzun ‘’ Kamu Sağlığına Karşı Suçlar ‘’ bölümünde düzenlendiğinden, korunmak istenen hukuksal yarar kamu sağlığını korumaktır.
Kanun koyucu uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran maddelerin doğurduğu zarar ve tehlikeyi gözeterek imalinden başlayarak cezalandırmayı öngörmüş bu maddelerin kullanılmasını önlemeyi amaçlamıştır.

III- SUÇUN FAİLİ

Kanun koyucu fail açısından bir sınırlama yapmadığından bu suçun faili herhangi bir kimse olabilir. Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından işlenmesi 188/5’e göre cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli haldir. Kanun koyucu 188/8’de bazı meslek grubuna dahil kimselerin bu suçların faili olmasını cezanın artırım sebebi olarak düzenlemiştir.

IV- SUÇUN KONUSU

Türk Ceza Kanunu’nun 188.maddesinde düzenlenen bu suçun maddi konusu uyuşturucu veya uyarıcı maddelerdir. Kanunumuzda uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin neler olduğu teker teker sayılmamıştır.
Uyuşturucu madde, uyuşturucu etkisi bulunan ve kişide bağımlılık yaratan narkotik maddeleri ifade eder.
Sentetik uyuşturucu madde, değişik maddelerin laboratuvar ortamında bir takım kimyasal işlemlerden geçirilmesi suretiyle elde edilen uyuşturucu maddelerdir.

Captagon sentetik bir uyuşturucu türüdür. Önceleri Almanya’da yasal olarak üretilen bu maddenin üretimi, suistimalinin artması üzerine durdurulmuştur. Üretiminin durdurulmuş olması ile birlikte yasal olmayan yollardan, yüksek kazanç elde etmek için çeşitli ülkelerde kaçak olarak üretilmeye başlanmıştır. Piyasaya captagon ticari adı ile sürülen ve etken madde olarak fenetylline içeren bu uyuşturucunun özellikle Arap ülkelerinde kullanımı yaygındır.

Bonzai sentetik esrar (Sentetik THC, Bonzai, Jamaican, Jamaican Gold vb..), esrara benzer etkilere neden olan sentetik bir psikoaktif maddedir. Bonzai, Jamaican Gold, spice, Jamaican gold extreme, black magic, black mamba, K2 adları ile anılır. Kurutulmuş, parçalanmış bitki ve kimyasal ekler zihin değiştirici etkiden sorumludur.

Esrar, kenevir bitkisinden elde edilir. Kenevir bitkisi dişi ve erkek olarak ikiye ayrılır. Esrar dişi kenevirden elde edilir. Esrardaki temel aktif içerik THC (Tetrahidrokannabiol)’dür.

Ecstasy (ekstazi, şeker) Beyinde var olan serotonin tamamını salgılatır ve kişide yarattığı rahatlık, doygunluk, zindelik ve mutluluk hislerine neden olur. Fakat bu tamamen aldatıcı bir durumdur.

(Extacy) Ekstazi bağımlılığı; Serotonin eksikliğine bağlı ciddi yan etkiler ve ağır depresyon ortaya çıkar. Oral yoldan alındığında yaklaşık 30-40 dakika sonra etkisini göstermeye başlayan ilacın etkileri 3-4 saat sürer. MDMA (3-metilendioksimetamfetamin)1914 yılında sentezlenmiştir.

Kokain, Güney Amerika’daki And Dağlarında yetişen koka bitkisinin yapraklarından elde edilir. Kokain hidroklorid (HCL) acı tatlı, beyaz, ince bir tozdur.Burundan çekildiğinde veya enjekte edildiğinde uyuşturur. “Crack”(TAŞ) kokainin sigara gibi içilebilir küçük parçalar yada “kayalar” halindeki formuna verilen addır. Crack kokain HCL’nin amonyak veya sodyum bicarbonat (pişirme sodası) ve su ile karıştırılması ve ısıtılarak kokain alkoloidin “baz” karışımın tuzu (hidroklorid) ortaya çıkarılması sonucunda elde edilir. Bu işlem uyuşturucunun gerektiği gibi yanmasını ve daha fazla kokain içeren dumanın elde edilmesini sağlar. “Crack” Tanımı karışımın yakılarak içildiğinde çıkan kırılma seslerinden ortaya çıkmıştır.

Eroin, morfin maddesinden üretilmektedir. Doğal olarak afyon bitkisinin kozalağında mevcut olan bir uyuşturucudur. Eroin afyonun içinde bulunan alkaloidlerden bir tanesidir. Baz morfinin asetik asit ile birlikte ısıtılması ve diğer kimyasal işlemlerden sonra oluşur. Sokaklardaki eroin genellikle saf değildir ve beyazdan koyu kahverengi bir renge kadar çeşitli yoğunluklarda değişebilir. Bu değişiklikler tipik olarak üretim safhasında meydana gelen kirliliklerden ve/veya içine karıştırılan diğer maddelerden dolayıdır.

Eroin; Güney Amerika, Güneydoğu ve Güneybatı Asya, ve Meksika’da üretilmektedir.
Eroin burundan çekilebilir, sigara gibi içilebilir veya enjekte edilebilir. Sigara yasal ve çok kullanır bir madde olduğu için, eroin genellikle ilk tuzak olarak insanlara bu yöntemle sunulur. Ülkemizin jeopolitik konumu sebebiyle, eroin yakalamaları çok olmakla birlikte, yakalanan miktar ile kullanım arasında bir illiyet bağı yoktur.

V- SUÇUN MADDİ UNSURU

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının maddi unsuru TCK m.188maddesinin 1.,3.,6. Ve 7.maddelerinde gösterilmiştir. İmal Etmek, İthal Etmek, İhraç Etmek, Satmak, Satışa Arz Etmek, Başkalarına Vermek, Sevk Etmek, Nakletmek, Depolamak, Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak yasada sayılan maddi unsurlardandır.

VI- SUÇUN MANEVİ UNSURU

TCK m.188’de tanımlanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının oluşabilmesi için genel kast yeterlidir.

ETKİN PİŞMANLIK

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda sanık etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak cezası indirilebilir veya sanığa ceza verilmeyebilir.

MERSİN CEZA AVUKATI ÜCRETİ

Avukatlık ücreti müvekkil ile avukat arasında kendi özgür iradeleriyle belirlenmektedir. Avukatlık ücreti dosyanın durumuna göre harcanacak emeğe ve mesaiye göre farklılık gösterecektir.

Uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan kişinin uyuşturucu suçlarında Mersin uzman ceza avukatı Mersin iyi ceza avukatı tarafından temsil edilmesi hak kaybı yaşamasını önleyecektir.

Mersin Ağır Ceza Avukatı , Mersin Uyuşturucu Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.