SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI

Geçmişte genellikle ticari hayatın güvence altına alınması amacına hizmet eden sigortacılık sektörü artık gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar artık gelecekte meydana gelebilecek her türlü rizikoya karşı kendilerini korumaya çalışmaktadır. Bu nedenle günümüzde sigorta şirketlerinin ticari olmayan sigorta ilişkilerindeki hacmi de büyümüştür.

Sigorta Sözleşmesi Türk Ticaret Kanununun 1401. Maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır. “Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.“

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Türk Ticaret Kanununun 1420/1 maddesinde “Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482nci madde hükmü saklı kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” Hükmü yer almaktadır. Bu kanun hükmüne göre sigorta sözleşmesinden doğan her türlü talep hakkı iki yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Bu iki yıllık sürenin başlangıcı alacağın muaccel olma zamanıdır.

Türk Ticaret Kanununun 1420.maddesinde düzenlenen zamanaşımı süresi genel nitelikli temel süredir. Zarar sigortalarında sigorta tazminatı, can sigortalarında sigorta bedeline ilişkin talepler açısından daha uzun zamanaşımı süreleri öngörülmüştür.

Türk Ticaret Kanununun 1420.maddesinde yer alan hükümle sorumluluk sigortalarında zamanaşımını düzenleyen 1482.maddesi hükmü saklı tutulmuştur.

Türk Ticaret Kanununun 1482 maddesinde “Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itibaren on yılda zamanaşımına uğrar.” Hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre sorumluluk sigortalarına ilişkin tazminat talepleri açısından on yıllık zamanaşımı süresi uygulanmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun 1420.maddesinde yer alan zamanaşımı süreleri sigortacının halefiyet hakkı kapsamında yönelttiği rücu taleplerinde uygulanmaz.

MERSİN SİGORTA AVUKATI

Müvekkillerimize sigorta davaları, tazminat davaları, trafik kazası davaları konusunda en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.