Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

İHALENİN FESHİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

İHALENİN FESHİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

İHALENİN FESHİ DAVASI CEVAP DİLEKÇESİ

Alacağını alamayan alacaklının, devlet yardımı ile alacağına ulaşma yöntemi icra hukukunun kapsamına girmektedir. Alacaklı, icra takibi başlatarak alacağına ulaşmayı amaçlar. İcra takibi kesinleştikten sonra borçlunun taşınır, taşınmaz tüm mal varlığına haciz konulabilir. Ayrıca borçlunun banka hesaplarına ve üçüncü kişilerde bulunan alacaklarına da haciz konulabilir. Borçlunun haciz koyulan taşınır-taşınmaz malvarlığı satış yolu ile paraya çevrilir. Borçlunun mal varlığı icra yolu ile satılır ve paraya çevrilir. Mersin İcra Avukatı, Mersin İhale Avukatı olarak bu yazmızda ihalenin feshi dava dilekçesi, ihalenin feshi dava cevap dilekçesi örneğine yer vereceğiz.

Belirtmek gerekir ki; hak kaybına uğramamak için alanında uzman avukattan hukuki yardım almak gerekmektedir. İnternet ortamında yer alan dilekçe örnekleri sizin içinde bulunduğunuz olaya tam olarak hiçbir zaman uymayacaktır. İnternetten dilekçe örneği bularak açacağınız dava ya da davaya vereceğiniz cevap dilekçesi sonucunda hak kaybına uğramanız muhtemeldir. Bu nedenle icra alanında uzman avukattan yardım almakta her zaman fayda vardır.

MERSİN … İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO              :2020/…

CEVAP VEREN

DAVALI                   :

VEKİLİ                     :Av. Osman Mete YILDIZ - Mersin

DAVACI                   :

KONU                      :Davaya Cevaplarımızın Sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davacının dava dilekçesini kabul etmiyoruz. Mersin .. İcra Dairesinin 2020/….. numaralı dosyasında yapılan ihale usul ve yasaya uygundur. Davacı taraf kötüniyetli olarak ihalenin kesinleşmesini engellemek, müvekkile ihale edilen taşınmazın devrini geciktirmek amacıyla huzurdaki davayı açmıştır. Davacı, huzurdaki davada kötüniyetlidir.

Davacı icra dosyasında yapılan her işleme soyut gerekçelerle itiraz ederek şikayet yolu ile ihalenin feshini istemektedir. Davacı yan dava dilekçesinde hiçbir somut delil sunmadan dava dilekçesinde yer alan muğlak ifadelerle ihalenin feshini istemektedir. Davacının kötüniyetli olarak ihalenin feshini istediği amacının ihalenin kesinleşmesini ertelemek olduğu aşikardır. Bu yönüyle davanın reddi gerekmektedir.

Davacı, tarafına gönderilen icra emrinin, kıymet takdirinin, satış ilanının usulsüz tebliğ edildiğini iddia etmiştir. Davacı tarafın bu iddiaları haksız ve mesnetsizdir. İcra emri taraflara usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş ve icra dosyası hukuka uygun olarak kesinleşmiştir. İcra dosyasında yapılan tüm tebligatlar usulüne uygun tebliğ edilmesine rağmen davacılar süresinde şikayet yoluna gitmemiş ihalenin gerçekleşmesini kötüniyetli olarak beklemiştir. İcra dosyası incelendiğinde yapılan tüm tebligatların usulüne uygun yapıldığı görülecektir. Davacıların tebligatların usulsüz olduğunu iddia etmelerinin hiçbir hukuki dayanağı yoktur. Davacıların süresi geçtikten sonra yaptığı işbu itirazlarının hukuken hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Süresinde yapılmayan itirazların reddi gerekmektedir.

Davacı taraf taşınmaz değerinin düşük belirlendiğinden bahisle ihalenin feshini talep etmiştir. Davacının işbu iddiaları tamamen soyut ve mesnetsiz iddialardan ibarettir. Kıymet takdir raporu davacıya usulüne uygun olarak tebliğ edilmiştir. Ancak buna rağmen davacı kıymet takdir raporuna süresinde itiraz etmemiştir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar mahkemece dikkate alınmamalıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki; bilirkişi raporunda taşınmazın gezildiği, taşınmazın içi ve metrekaresi ile ilgili tüm bilgilerin yazıldığı, taşınmazın natamam olduğu özellikle belirtilmiştir. Bilirkişi, ilgili taşınmaza değer biçerken tüm hususları doğru olarak değerlendirmiş binanın natamam olduğunu göz önünde bulundurarak taşınmaza değer biçmiştir. Kıymet takdir raporu taşınmazın içerisi fiilen gezilerek düzenlenmiştir. Davacının soyut beyanlarına itibar edilmemelidir. Kıymet takdirine süresinde itiraz etmeyen davacı, kıymet takdirine itiraz nedenlerini öne sürerek ihalenin feshini isteyemez. Bu hususlar göz önünde bulundurularak davanın reddi gerekmektedir.

Davacının ihalenin yapılışı ve satış şartnamesi ile ilgili iddiaları soyut iddialardan ibarettir. Satışa hazırlık aşamasında ve satış şartnamesinde hiçbir hukuka aykırılık ve eksiklik bulunmamaktadır. Davacının hiçbir itirazı süresinde değildir. Davacılar dava dilekçelerinde hiçbir somut delile dayanmamış yalnızca kanunda yazılı ihalenin feshi nedenlerinin tamamını sıralayarak ihalenin feshi talebinde bulunmuşlardır. Davacının soyut beyanlarına itibar edilmemelidir.

Müvekkil, yapılan ihaleye …… tarihinde ……… TL teminat yatırarak elektronik ortamda teklif vermiştir. Taşınmaza en yüksek teklif müvekkilin verdiği ……. TL olduğundan ..... tarihinde saat .....'de taşınmaz müvekkile ihale edilmiştir. İhale tam saatinde başlamış ve bitirilmiştir. Tellal 3 kez bağırarak satış başlatılmış ve bitirilmiştir. İhale tutanaklarında hiçbir eksiklik bulunmamaktadır tutanaklardaki tüm imzalar tamdır. Müvekkilin elektronik ortamda ihaleye girdiği icra dosyasının hiçbir aşamasında usulsüzlük bulunmamaktadır. Davacıların bu husustaki soyut iddiaları da tamamen asılsızdır.

Davacıların ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları soyut beyanlardan ibaret mesnetsiz iddialardır. İhale öncesinde ve sonrasında katılımı etkileyecek bir hususun bulunduğuna dair en ufak bir somut delil bulunmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER      :İİK, HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER        :Mersin .. İcra Müdürlüğü'nün 2020/…..E. Sayılı dosyası, Tapu Kayıtları, Keşif, Bilirkişi, Tanık beyanları, İpotek Kayıtları, İcra Satış Belgeleri, İhale tutanakları Tebligat Mazbataları, yemin, isticvap ve yasal her türlü delil

TALEP ve SONUÇ           :Yukarıda açıkladığımız ve mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle; Haksız ve mesnetsiz davanın reddine, Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, Karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

Davalı Vekili

Av. Osman Mete Yıldız

İletişim: 0532 795 45 33