Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

İŞVEREN HANGİ HALLERDE SÖZLEŞMEYİ HAKLI OLARAK FESHEDEBİLİR?

İş sözleşmesinin bildirimsiz olarak feshine imkân veren haklı sebeplerin ortaya çıkması durumunda iş sözleşmesi kendiliğinden sona ermediğinden, iş sözleşmesini fesih hakkı kazanan tarafın bu hakkını kullanarak sözleşmeyi sona erdirmesi gerekmektedir. Belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmeleri sınırlı sayıdaki bazı nedenlerin gerçekleşmesi durumlarda işveren tarafından bildirimsiz olarak (derhal) feshedilebilir.

İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunun 25.maddesi ile düzenlenmiştir. Anılan madde hükümleri;

-sağlık sebepleri

-Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri 

-Zorlayıcı sebepler

Olmak üzere işverenin haklı nedenle fesih hakkını 3 başlık altında sıralanmıştır. Kanunda ayrıca, haklı nedenle derhal fesih hakkı tanınan işverenin belirli süreli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımına gitmemiş ve her halde bu haklardan yararlanılabileceğini belirtmiştir.

1-SAĞLIK SEBEPLERİ

a)İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda. (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

2- AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ 

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

3- ZORLAYICI SEBEPLER

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17nci maddedeki bildirim süresini aşması.

HAKLI NEDENLE FESHİN BAĞLI OLDUĞU SÜRELER

24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.

HAKLI NEDENLE FESHİN SONUÇLARI

Haklı nedenle derhal fesihte sözleşmeyi işçinin ya da işverenin feshetmesi fark etmeksizin ihbar tazminatına hükmedilmez.

İş akdi işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği takdirde işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.

MERSİN İŞÇİ AVUKATI

Mersin İş Hukuku Avukatı olarak müvekkillerimize, İşçilik Alacakları davası, İşçilik Tazminatları davası ve İşe İade davası konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.