Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

DOKTOR HATASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

DOKTOR HATASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

DOKTOR HATASI NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI

MALPRAKTİS DAVASI NEDİR?

Malpraktis yani doktorun uygulama hatası doktorun deneyimsizliği veya bilgisizliği nedeniyle yanlış teşhis hatalı tedavi sonunda hastanın zarar görmesidir.

Malpraktis, Teşhis aşamasında, Tedavi aşamasında meydana gelebilir. Malpraktis davası, doktor hatası nedeniyle tazminat davası hukuki dayanağını haksız fiil sorumluluğu, hizmet kusurundan almaktadır.

Mersin Tazminat avukatı olarak müvekkillerimize hekim hatasından kaynaklanan tazminat davaları, malpraktis davası, diş hekiminin yanlış tedavisinden kaynaklanan tazminat davası, doktor hatası nedeniyle tazminat davası, malpraktis dava dilekçesi, tazminat dava dilekçe örneği gibi konularda en iyi şekilde hizmet vermekteyiz. Doktorun yanlış tedavisi sonucu uğranılan zararın tazmin edilmesi için hastaya tazminat ödenmelidir. Dişçinin yanlış tedavisi sonucu uğranılan zararın tazmin edilmesi için hastaya tazminat ödenmelidir. Doktor hatasından kaynaklanan zararlar için tazminat davası açılması konusunda müvekkillerimize en iyi şekilde tazminat avukatı hizmeti vermekteyiz.

DOKTOR HATASI TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

MERSİN ( ) TÜKETİCİ MAHKEMESİNE

DAVACI                   :

VEKİLİ                     :Av. Osman Mete YILDIZ – Mersin               

DAVALI                    :

KONU                      :Davalı diş hekimi ayıplı ifada bulunduğundan müvekkilin uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini talebimizdir.

DAVA DEĞERİ         :20.000,00 TL Maddi Tazminat (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) 50.000,00 TL Manevi Tazminat

AÇIKLAMALAR

(Bu bölüm somut olaya göre düzenlenmelidir.)

Müvekkil, diş problemleri nedeniyle 15.01.2018 tarihinde davalının muayenehanesinde muayene olmuştur. Tedavi öncesinde müvekkilin tüm çene filmi çekilmiştir. İşbu yapılan tetkikler ve çekilen film sonucunda davalı, müvekkile çene kemiğinde erime olması sebebiyle damak tutmayacağını söyleyerek implant üstü sabit protez diş yapmanın kendisine en uygun yöntem olacağını söylemiştir. Müvekkil maddi durumunun bunu karşılamayacağını damak yapımının maddi durumuna daha uygun olduğunu söylemesine rağmen davalı ısrarla damağın tutmayacağı ve 2-3 sene sonra düşeceğini beyan ederek müvekkile implant üstü protez diş yapımı konusunda ısrarda bulunmuştur.

Müvekkile yapılan işlemler baştan itibaren yanlış planlanmıştır. Müvekkilin üst çenesinde yerleştirilen bir adet implant uyutulmuştur. İmplantın uyutulma sebebi davalının implantın açısını ve protezin yüklemesini ayarlayamamış olmasındandır. Ayrıca davalı, müvekkilin üst çenesine yerleştirdiği protezdeki yüklemeyi ayarlayamamış, protezde kasma meydana geldiği için protezi kesmiş ancak bu kez de çiğneme bölgesindeki tekli implanta cantilever köprü yapmıştır. Bu yapılan yanlış işlemler davalının kusurunu açıkça göstermektedir. Davalının seçtiği implantların çapları da yanlıştır. İmplantların yerleştirildiği bölgelerde implantı tutmaya yetecek kadar kemik bırakılmamıştır. İmplantların tutunacağı kemik olmadığından implantlar sallanıp düşmektedir. Müvekkile uygulanan tedavi yöntemi yanlıştır, yanlış yöntem seçiminden ve tedavinin hatalı yapılmasından davalı %100 kusurludur.

HUKUKİ NEDENLER          :HMK, TBK, TKHK ve sair ilgili yasal mevzuat

DELİLLER                            :Ağız ve diş filmleri, Müvekkilin davalının elindeki ağız ve diş filmleri, (davalıdan celp edilecektir.), Müvekkilin tedavisinin başından sonuna kadar olan fotoğrafları(daha sonra sunulacaktır), Mesaj kayıtları, Banka ödeme dekontları, Tanık, Bilirkişi, Yemin, İsticvap ve yasal tüm deliller.

TALEP VE SONUÇ              :Yukarıda izah ettiğimiz ve mahkemece resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

•          Davamızın Kabulüne,

•          Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 20.000,00 TL tedavi masrafının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

•          50.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

•          Yargılama gideri ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini vekâleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av. Osman Mete Yıldız