Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

MERSİN AĞIR CEZA AVUKATI

MERSİN AĞIR CEZA AVUKATI

MERSİN AĞIR CEZA AVUKATI

YAĞMA SUÇU NEDİR ? GASP SUÇUNUN CEZASI NE KADARDIR ?

Yağma; “bir başkasının kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleşeceğinden ya da mal varlığı itibarı ile büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak” şeklinde meydana gelen fiildir.

Yağma suçunda da hırsızlık suçunda olduğu gibi taşınır malın alınmasında zilyedin rızası yoktur. Fakat yağmanın hırsızlık suçundan temel farkı yağma suçunun oluşabilmesi için mağdurun rızasının cebir veya tehdit kullanarak ortadan kaldırılması gerekmektedir. Yağma suçunda tehdidin kişinin kendisine yönelik olabileceği gibi yakınlarına ya da malvarlığında büyük bir zarara sebebiyet verecek şekilde olması gerekir. Ayrıca tehdit mağdurun kendisinin veya yakınlarının vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik olması da mümkündür. Yağma suçunun cebir kullanarak işlenmesi de mümkündür. Fakat bu cebir neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama boyutuna ulaşmaması gerekmektedir.

YAĞMA SUÇUNUN CEZASI

Basit Yağma Suçu ( TCK m. 148 )

Suçun basit şeklinden kasıt, bir kişinin gündüz vakti hiçbir silah veya alet kullanmadan, kendisini tanınmayacak hale koymadan, bir suç örgütü üyesi olmadan, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak bir kişiye karşı olmaksızın, başkasına ait bir malı cebir ve tehdit kullanarak almasıdır. Senet yağması da suçun basit şekli olarak nitelendirilmektedir.

Yağma suçunun en basit şeklinin cezası 6 yıl ile 10 yıl arasıdır.

Bu ceza yine aynı sayılı yasanın 61. maddesine göre hakim tarafından somut olayda;  suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kastının yoğunluğu, amaç ve saiki dikkate alınarak ceza alt ve üst sınırlar arasında temel ceza olarak belirlenir.

Nitelikli Yağma Suçu ( TCK m. 149 )

Madde 149- (1) Yağma suçunun;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) (Değişik: 18/6/2014-6545/64 md.) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,

h) Gece vaktinde, İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Yağma suçunun nitelikli hallerinden birinin işlenmesi halinde suçun cezası, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır.

MERSİN AĞIR CEZA AVUKATI

Yağma Suçu, cezası en büyük olan suçlardandır, bu nedenle yağma suçundan yargılanan kişinin Mersin Ağır Ceza Avukatı ile temsil edilmesi daha yararlı olacaktır.

MERSİN CEZA AVUKATI ÜCRETİ

Mersin ağır ceza avukatı ücreti 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre avukat ve müvekkil arasında serbestçe belirlenmektedir.

MERSİN AVUKAT

AŞAĞIDA YAZILI SUÇLARDA MÜVEKKİLLERİMİZE EN İYİ ŞEKİLDE CEZA AVUKATLIK HİZMETİ VERMEKTEYİZ

İnsan Ticareti Suçu

Kasten Adam Öldürme Suçu

Taksirle Adam Öldürme Suçu

Kasten Yaralama Suçu

Taksirle Yaralama Suçu

İşkence Suçu

Eziyet Suçu

Çocuk Düşürtme Suçu

Çocuk Düşürme Suçu

Tehdit Suçu

Hakaret Suçu

Şantaj Suçu

Cebir Suçu

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Kişilerin Huzur Ve Sükûnunu Bozma Suçu

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Hırsızlık Suçu

Mala Zarar Verme Suçu

Güveni Kötüye Kullanma Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Suç Eşyasının Satın Alınması Veya Kabul Edilmesi Suçu

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçu

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçu

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak Suçu

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Özel Belgede Sahtecilik Suçu

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu

Fuhuş Suçu

Kumar Oynanması İçin Yer Ve İmkân Sağlama Suçu

Tefecilik Suçu

Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu

Zimmet Suçu

İrtikâp Suçu

Rüşvet Suçu

Görevi Kötüye Kullanma Suçu

İftira Suçu

Başkasına Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması Suçu

Suç Üstlenme Suçu

Suç Uydurma Suçu

MERSİN CEZA AVUKATI OLARAK MÜVEKKİLLERİMİZİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE EN İYİ ŞEKİLDE SAVUNMAKTAYIZ.

Avukat Osman Mete YILDIZ - 0532 795 45 33