İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

İŞÇİNİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

İŞÇİ HANGİ HALLERDE SÖZLEŞMEYİ HAKLI OLARAK FESHEDEBİLİR?

İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunun 24.maddesi ile düzenlenmiştir. Anılan madde hükümleri;

-sağlık sebepleri

-Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri 

-Zorlayıcı sebepler

Olmak üzere işçinin haklı nedenle fesih hakkını 3 başlık altında sıralanmıştır. Kanunda ayrıca, haklı nedenle derhal fesih hakkı tanınan işçinin belirli süreli ya da belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışma olarak ayrıma gitmemiş ve her halde bu haklardan yararlanılabileceğini belirtmiştir.

1-SAĞLIK SEBEPLERİ

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olması.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işverenin yahut başka bir işçinin bulaşıcı veya iş ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulması.

2- AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ 

a) İşverenin, iş sözleşmesi yapıldığı sırada, bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltması.

b) İşverenin, işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması.

c)İşverenin, işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması veya gözdağı vermesi yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirmesi, kışkırtması, sürüklemesi yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlemesi yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunması.

d) İşçinin, diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması.

e) İşveren tarafından işçinin ücretinin, kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi.

f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücretin karşılanmaması yahut çalışma şartlarının uygulanmaması.

3- ZORLAYICI SEBEPLER

a) İşçinin çalıştığı işyerinde, bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkması.

HAKLI NEDENLE FESHİN SONUÇLARI

Haklı nedenle derhal fesihte sözleşmeyi işçinin ya da işverenin feshetmesi fark etmeksizin ihbar tazminatına hükmedilmez.

İş akdini haklı nedenle fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

MERSİN İŞ DAVASI AVUKATI

Mersin İşçi Avukatı olarak müvekkillerimize, İşçilik Alacakları davaları, İşçilik Tazminat davaları ve İşe İade davası konularında en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

İşçi problemleri, işçi sorunları, işçi hakları, ibra hazırlama, işçi alacaklarında zamanaşımı, işçi deneme süresi, işçi girdi çıktı, işçi ihtarname hazırlama, işçi ihtarname örneği, işçi fazla mesai, işçi hakları danışma, işçi istifa dilekçesi, işçi tazminat hesaplama konularında Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Avukatı, Mersin İş Hukuku Avukatı, Mersin İş Davası Avukatı olarak en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.