İŞÇİ İHTARNAME ÖRNEĞİ

İŞÇİ İHTARNAME ÖRNEĞİ

İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI YERE İHTARNAME ÇEKMESİ

İşçinin işverene ihtar çekmesi iş hayatında sıklıkla karşılaşan bir durumdur. İşçinin işverene ihtar çekmesi örneği için İş Hukuku alanında uzman Mersin İşçi Avukatı olarak müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

İŞÇİ İŞVERENE NEDEN İHTARNAME ÇEKER?

İşçinin işverene ihtarname göndermesi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir; işçiye fazla mesai yaptırılması, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, işçiye yıllık izin verilmemesi, işçiye yıllık izin ücretinin ödenmemesi, işyerinde mobbing yapılması, işçinin haksız olarak işten çıkarılması, işçiye ücretin ödenmemesi, işçiye ücretinin eksik ödenmesi, işçinin zorla istifa ettirilmesi gibi nedenler sıralanabilir. İhtarname çekilmeden önce, ihtarname hazırlanırken İş Hukuku alanında uzman Mersin İşçi Avukatı, Mersin İş Mahkemesi Avukatından yardım alınmalıdır.

İHTARNAME NASIL ÇEKİLİR?

İşverene ihtarname çekmek isteyen işçi, ihtarname örneği hazırlamalıdır. Her somut olay birbirinden farklı olduğu için internetten bulunan ihtarname örnekleri her olaya uymaz ve hak kaybı yaşamanıza neden olabilir. İşçi İhtarname Örneği için Mersin İş Hukuku Avukatından hukuki yarım alabilirsiniz.

İhtarname üç nüsha olarak hazırlanır. Bunlardan bir tanesi noterde saklanır, diğeri muhatap işverene gönderilir, bir tanesi de ihtarname çeken işçi olarak size verilir.

İŞÇİ İHTARNAME ÖRNEĞİ

İşçinin işverene göndereceği ihtarnamede ne yazılmalıdır, ihtarnameye ne yazılır soruları işçilerin en çok merak ettiği sorulardandır.

İhtarname Nasıl Çekilir? İhtarname Nerden Çekilir?

İHTARNAMEDİR

İHTAR EDEN          :

VEKİLİ                    : Av. Osman Mete YILDIZ

İHTAR EDİLEN      :

KONU                    : 4857 Sayılı İş Kanunun 24/II. maddesi gereğince iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi ve bu fesih sonucunda iş sözleşmesinden kaynaklanan ücretlerinin kıdem tazminatının, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, UBGT ücreti alacağı ve diğer tazminatlarının ödenmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

          Müvekkil …… , işyerinizde 15.02.2013 tarihinde Tır Şoförü olarak çalışmaya başlamıştır. Bu çalışması 15.02.2013 tarihinden iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğimiz tarihe kadar kesintisiz olarak sürmüştür. Müvekkil bu iş için 4.000,00 TL net ücret almaktadır. Ayrıca müvekkile günlük 70 TL ücret ödenmektedir. Müvekkil, üzerine düşen tüm sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmektedir. Buna rağmen müvekkile mobing uygulayarak istifasını istemektesiniz.

          Müvekkile, işyerinizde fazla mesai yaptırılmasına rağmen müvekkile hak ettiği fazla mesai ücreti müvekkil defalarca talep etmesine rağmen hiçbir zaman ödenmemiştir. Müvekkile haftalık izni dahi kullandırılmamaktadır. Müvekkil Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde dahi çalıştırılmıştır ancak hak ettiği ücreti hiçbir zaman ödenmemiştir. Müvekkil hak ettiği yıllık izinlerini dahi kullanamamıştır. 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri ve yerleşik Yargıtay içtihatları bu durumda işçiye iş akdini haklı nedenle fesih imkânı tanımaktadır.

          Müvekkil haftanın her günü çalıştırılmış, haftalık izni ve yıllık izni kullandırılmamış, fazla çalışma ücreti ödenmemiş, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılmış ancak hak ettiği ücret hiçbir zaman ödenmemiştir.

TALEP ve SONUÇ   : Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile 4857 Sayılı İş Kanununun 24/II. maddesi uyarınca iş akdini haklı nedenlerle derhal feshettiğimizi, iş akdinin tarafımızca haklı nedenle feshi nedeniyle kıdem tazminatının, fazla mesai ücretlerinin, UBGT ücretlerinin, hafta tatili ücretlerinin, yıllık izin ücretlerinin, AGİ alacağının ve diğer işçilik alacaklarının gerçek ücreti üzerinden hesaplanarak tarafıma ait ……… iban numaralı ….. hesabına 3 (üç) gün içinde ödenmesini, aksi takdirde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı, yargılama gideri ve vekâlet ücretinin tarafınıza yükletileceği hususunu ihtar ederiz.

                                                                                                                                                            İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                        Av. Osman Mete YILDIZ

Sayın Noter;

İşbu üç nüshadan ibaret ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğine, bir nüshasının muhataba tebliğ şerhi verildikten sonra tarafıma iadesine ve bir nüshasının da dairenizde hıfzına müsaadelerinizi rica ederim.

                                                                                                                                                             İhtar Eden Vekili

                                                                                                                                                       Av. Osman Mete YILDIZ