İDARİ PARA CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR ?

İDARİ PARA CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR ?

 İDARİ PARA CEZASI NEDİR ?

Para cezasının 2 türü vardır; İdari bir yaptırım türü olan İdari Para Cezası ve ceza yaptırımı olarak adli para cezası. İdari yaptırımlar ile adli yaptırımlar arasında neden, amaç ve sonuçları bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, adli para cezalarına ilişkin esaslar Türk Ceza Kanunu m.52’de, idari para cezasına ilişkin esaslar ise Kabahatler Kanunu m.17’de düzenlenmiştir. Kabahatler Kanununun8.maddesinin gerekçesinde ‘’ İdari para cezası, bir ceza hukuku yaptırımı niteliği taşımamakla birlikte; bir kamu hukuku yaptırımı olması dolayısıyla ve uygulanmasıyla güdülen amacın gerçekleşebilmesi için ancak hakkında uygulanan kişi üzerinde etkili olabilmelidir. ‘’ diyerek bir kamu yaptırımı olduğunu belirtmiştir. İdari para cezaları adli para cezalarından farklı olarak adli sicil kaydına işlenmez.

İdari para cezalarında kişinin ekonomik durumu müsait değil ise; taksite de bağlanabilir. İdari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşulu ile bir yıl içinde ve dört eşit taksitle ödenmesine karar verilebilir. Taksitler zamanında ödenmez ise idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir. İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden ¾’ü tahsil edilir. İdari para cezasının ödenmemesi durumunda bu para cezası hapis cezasına çevrilmez.

CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ PRENSİBİ İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULANIR MI ?

Anayasamızın 38.maddesinde ‘’ Ceza sorumluluğu şahsidir. ’’ Hükmü yer almaktadır. Cezaların şahsiliğinde amaç bir kimsenin başkasının işlediği fiilden dolayı sorumlu tutulamamasıdır. Anayasa mahkemesi içtihatlarına ve Danıştay içtihatlarına göre idari para cezaları bakımından da cezaların sorumluluğu ilkesi geçerlidir.

İDARİ PARA CEZALARI NASIL ÖDENİR ?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 115.maddesi gereğince ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekir. 1 ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay %5 faiz işletilir. Ancak bu tutar cezanın 2 katını geçemez.

İdari para cezası ödenmezse, cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi hakkında yalnızca icra işlemleri yapılabilir.

TRAFİK CEZALARI NEREYE ÖDENİR ?

Trafik para cezaları; Maliye Bakanlığı’na bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yetkilendirilen bankalar ve PTT aracılığıyla ödenebilir. Trafik cezası tutanağını düzenlemeyle yetkilendirilmiş personel tarafından trafik cezası tahsilatı yapılamaz. Bu düzenlemeyle rüşvete, trafik cezası tahsilatı süsü verilmesi engellenmiştir.

İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADARDIR ?

Kabahatler Kanunu’nun 20/2.maddesine göre, KTK’da belirtilen idari para cezasını gerektiren fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar idari para cezası tebliğ edilmediği takdirde, idari yaptırım kararı verilemez, verilmiş olan cezalar ise düşer.

Yerine getirme zamanaşımının dolması halinde idari para cezasına veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar artık yerine getirilemez.

Yerine getirme zamanaşımı;

Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde yedi,

Yirmibin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde beş,

Onbin Türk Lirası veya daha fazla idari para cezasına karar verilmesi halinde dört,

Onbin Türk Lirasından az idari para cezasına karar verilmesi halinde üç,

Yıldır. Zamanaşımı süresi, kararın kesinleşmesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.

TRAFİK CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR ?

Kabahatler Kanunu’nun ‘’ Başvuru Yolu ‘’ başlıklı 27.maddesinin 1.fıkrasında ‘’ (1) İdarî para cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idarî yaptırım kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir. ‘’ hükmü yer almaktadır. Bundan çıkan sonuç şudur; bir kabahatin yaptırımı olarak idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmişse bu karara karşı başvurulacak kanun yolu tebliğden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurudur.

TRAFİK CEZASIYLA BERABER ARACIN TRAFİKTEN MEN EDİLMESİ KARARINA KARŞI NEREYE İTİRAZ EDİLİR ?

Trafik polisi, idari para cezasıyla birlikte aracın trafikten men edilmesine de karar verdiyse artık itiraz için yetkili mercii Sulh Ceza Hakimliği değil, trafikten men kararını veren polis biriminin bağlı olduğunu yerdeki İdare Mahkemesidir. İdare Mahkemesi, hem trafik para cezasının hem de trafikten men kararının iptali açısından yetkili mahkemedir. Dava açama süresi kararın tebliğinden itibaren 60 gündür.

EHLİYETİN GERİ ALINMASINA KARŞI NEREYE BAŞVURULUR ?

Ehliyete el koyma kararına karşı 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulacaktır. Ancak ehliyetin geri alınması kararı işlenen bir suç nedeniyle ceza mahkemeleri tarafından verilmişse itiraz Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre kararı veren mahkemeye itiraz edilecektir.

YOKLAMA KAÇAĞI, BAKAYA KALMA NEDENİYLE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR ?

1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 86. Maddesi gereği, yoklama kaçağı cezası ve bakaya cezası hukuki niteliği itibariyle idari para cezası olup il veya ilçe idare kurulları tarafından verilmektedir. Bu kurulların verdiği yoklama kaçağı veya bakaya kalma nedeniyle verilen idari para cezası kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde kararı veren idarenin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurulabilir.

İdari para cezasına itiraz konusunda uygulamada ciddi yanlışlıklar yapılmaktadır. Bu nedenle, yüksek meblağlı idari para cezasına yapılan itirazların bir avukat veya Ceza Avukatı vasıtasıyla yapılması mağduriyetleri önleyecektir.

Hız sınırının 1 (bir) kilometre hız ile aşılması nedeniyle düzenlenen trafik cezasının iptal edilmesi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Müvekkillerimize, aleyhinde düzenlenen trafik cezalarının iptali, askerlik nedeniyle kesilen para cezalarının iptali, HGS-OGS cezalarının iptali her türlü idari para cezalarının iptali konusunda ve ehliyetin geri alınması konusunda en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.