Mersin Avukat Whatsapp
Mersin Avukat Whatsapp

İCRA ve İFLAS HUKUKUNDA SATIŞ İŞLEMLERİ

İCRA ve İFLAS HUKUKUNDA SATIŞ İŞLEMLERİ

İCRA ve İFLAS HUKUKUNDA SATIŞ İŞLEMLERİ

HACİZLİ MALIN PARAYA ÇEVRİLMESİ

Takip hukukuna cebri icra hukuku da denilmektedir. Hakkını alamayan alacaklı, borçlunun yakasına yapışarak hakkını elde edemez. Böyle bir durumda alacaklı devletten yardım alarak alacağını tahsil etme yoluna gitmelidir. Takip hukukunda alacaklı ile borçlu arasında bir denge bulunmaktadır. Alacaklı ve borçludan herhangi biri diğerine göre ayrıcalıklı değildir. İcra organları yalnızca borçlunun mal varlığına el koyabilir. Diğer bir deyişle hukukumuzda borç için hapis uygulaması yoktur.

HACİZLİ MALIN SATIŞI

Türk Hukukunda haczedilen malların doğrudan alacaklıya verilmesi mümkün değildir. Bu yasağa Türk Hukukunda lex commissoria yasağı denilmektedir. Haczin amacı, haczedilen malın satışının yapılarak hacizli malın bedelinin alacaklıya ödenmesidir.

İhale alıcısı, aynı zamanda takip alacaklısı ise ve kendisinden önce başka bir alacaklı da yoksa alacağına mahsuben hacizli malı alabilir.

Haczedilen mallar alacaklının veya borçlunun talebi üzerine satılır. Satış isteyecek alacaklının haczinin kesinleşmiş olması gerekmektedir. Satış talebinin geçerli olabilmesi için satış avansının yatırılmış olması gerekmektedir. Satış talebi, satış avansının yatırıldığı tarihte yapılmış sayılır. Hacizli malın satılmasından bir defaya mahsus olarak vazgeçilebilir.

Satış isteme süresi; haciz tarihinden itibaren taşınır mallar ve alacaklar için 6 ay, taşınmaz mallar için 1 yıldır.

Satış İsteme Süresinin İşlemeyeceği Durum; Satış isteme süresi taksit sözleşmesinin devamı süresince ve istihkak davası sırasında işlemez. Süresinde satış istenmezse haciz düşer. Satış isteme süreleri hak düşürücü niteliktedir.

İhtiyati tedbir kararı cebri satışa engel değildir.

Taşınmaz ihalesi kural olarak açık artırma yolu ile yapılır.

İCRA İHALESİNE KİMLER GİREBİLİR?

İcradan ev almak, icradan araba almak için kişiler icra ihalesine girmektedir. Yasamızda ihaleye girme yönünde bir engel bulunmamaktadır. İcradan nasıl ev alınır, icradan nasıl araba alınır konularında bilgi almak için Mersin İcra Avukatına danışmakta fayda vardır. Aksi halde ihalenin feshi davası nedeniyle paranız bir yıldan fazla bir süre icra dairesinde depo edilebilir.

MERSİN İCRA AVUKATI

Mersin Avukat olarak, icradan ev almak, icradan araba almak, icradan arsa almak, icra ihalesine girmek, Mersin’de icradan satılık ev, Mersin’de icradan satılık araç, Mersin’de icradan satılık arsa, Mersin İcra Avukatı, Mersin Çek Senet Avukatı, İcradan nasıl ev alınır, ihaleye nasıl girilir, ihale parası nasıl ödenir konularında en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.