CORONAVİRÜS SALGINININ İŞ HUKUKU İLE İLİŞKİSİ

CORONAVİRÜS SALGINININ İŞ HUKUKU İLE İLİŞKİSİ

CORONAVİRÜS NEDİR?

Corona virüsü üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer insanlara geçiş gösterir. Çin’deki bir deniz ürünleri pazarındaki yılanlardan insanlara geçiş yaptığı düşünülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi hastalık ilan edilen Corona virüsü işçi-işveren ilişkisini de oldukça ilgilendirmektedir.

CORONA VİRÜS İŞÇİYE HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VERİR Mİ?

İşçinin, aynı işyerinde çalışan işçi arkadaşlarını veya işverenlerinin bulaşıcı bir hastalığa yakalanması işçiye, İş Kanununun 24/1-b ye göre iş sözleşmesini derhal ve haklı nedenle fesih hakkı vermektedir.

İş Kanununun 24.maddesinin 1-b fıkrası “ İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa “ işçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı vermektedir.

CORONA VİRÜS İŞVERENE HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI VERİR Mİ?

İşverenin iş akdini haklı nedenle feshini düzenleyen 25. maddeye göre ise, işçi bulaşıcı hastalığa, kendi kusuruyla yakalanmışsa ve bu sebeple ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla süreyle işe devam etmemişse, işveren iş akdini haklı nedenle feshedebilecektir.

İş Kanununun 25.maddesinin 1-a fıkrası “İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması ve ya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi” işverene iş akdini haklı nedenle fesih hakkı vermektedir.

İŞYERİNİN KARANTİNAYA ALINMASI İŞÇİYE FESİH HAKKI VERİR Mİ?

İş kanununun 24.maddesinin III. Fıkrasına göre işyerinde bir haftadan fazla süre ile karantina durumu olduğu takdirde işçi haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilecektir. İş kanunu bu durumu “İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa” işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği şeklinde düzenlemiştir.

İŞVEREN CORONA VİRÜSE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Gerekli önlemleri almayan işverenlerin ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının hem cezai hem de hukuki sorumluluklarının doğma ihtimali vardır.

İşveren, coronavirüs hakkında işçileri bilgilendirmeli, alınacak önlemler ile ilgili işçilere bilgilendirici sunumlar yapmalıdır. İşyerleri düzenli olarak dezenfekte edilmeli, havalandırılmalı, işçilere koruyucu malzemeler temin edilmelidir.

6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU'nun 4. ve 5. maddesi işverenin işyerinde alması gereken iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin tedbirleri ve işverenin yükümlüklerini düzenlemiştir. Buna göre 6331 sayılı yasanın "İşverenin genel yükümlülüğü" başlıklı 4.maddesi şu şekildedir; 

(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.

b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.

ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Buna göre işçi, işverenden işyerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almasını talep edebilecektir.

CORONA VİRÜS (COVID-19) SALGINI NEDENİYLE İŞÇİNİN ŞİKAYET HAKKI VAR MIDIR?

Çalışanların koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirlerin alınması için “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu”na başvuru ya da gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikayet hakkı bulunmaktadır.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLÜM İŞ KAZASI MIDIR?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda iş kazası şu şekilde tanımlanmıştır.

İş kazası;

a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

Kanunun lafzı ve Yargıtay’ın iş kazası tanımını geniş yorumlaması hususları birlikte değerlendirildiğinde kanımızca, corona virüsü nedeniyle vefat eden işçinin ölümü iş kazası sayılabilecektir. Tabi ki işçiye, corona virüsün ne zaman, nerde ve nasıl bulaştığının tespiti yapılarak bir sonuca varılmalıdır.

MERSİN İŞ DAVASI AVUKATI

Mersin İşçi Avukatı olarak müvekkillerimize Mersin İşçi Tazminatı konusunda en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

Koronavirüs nedenyile işten çıkarılan, koronavirüs nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan işçilere hukuki destek vermekteyiz.