FATURA VE TİCARİ ALACAKLARIN TAHSİLİ

FATURA VE TİCARİ ALACAKLARIN TAHSİLİ

FATURA NEDİR? NE ZAMAN DÜZENLENİR?

Türk Ticaret Kanunumuzun Fatura ve teyit mektubu başlıklı 21.maddesinde;

(1) Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.

(2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.

(3) Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.

Hükmü düzenlenmiştir.

Yukarıda yazılı madde metnine göre bir malın satımı, üretimi, bir işin yapılması veya herhangi bir şekilde bir menfaat sağlanması durumunda, bu mal veya hizmetin ya da temin edilen menfaatin alıcısı konumundaki tacir, satıcısından fatura isteyebilir.

Vergi Usul Kanunu’na göre faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenmemiş sayılır.

Fatura, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmış değildir. Fatura, “ticari satışlarda satıcı tarafından alıcıya verilen ve satılan malın miktarını, vasıflarını, ölçüsünü, fiyatını ve sair hususları veya ifa edilmiş hizmetleri gösteren hesap pusulası… ticari bir belge…” olarak tanımlanabilir.

Bir fatura alan kişi, faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmazsa bu içeriği kabul etmiş sayılır. Bu düzenleme davada ispat yargılamasında her iki taraf için hüküm ve sonuç doğurabilir. Fatura, kapalı fatura niteliğindeyse, bedelin ödendiğine karine teşkil etmektedir. Mersin İcra Avukatı olarak Fatura İcra Takibi, Cari hesap icra takibi konularında müvekkillerimize en iyi şekilde hizmet vermekteyiz.

FATURAYA İTİRAZ ETMEK ve İTİRAZ SÜRESİ

Fatura alan kişinin sekiz gün içinde itiraz etmemesi halinde, fatura içeriğini kabul etmiş sayılması kanunî bir karinedir.

Faturaya itiraz edilmemesi nedeniyle fatura içeriğinin kabul edilmiş sayılması için bazı şartların yerine gelmesi gereklidir. Bu şartlar yerine gelmezse fatura içeriğinin kabul edilmiş sayılması karinesi hüküm ve sonuçlarını doğurmaz.

FATURAYA İTİRAZ EDİLMEZSE NE OLUR?

Aşağıdaki şartların varlığı halinde ve 8 gün içerisinde faturaya itiraz edilmediği takdirde fatura içeriği kabul edilmiş sayılır;

  • Taraflar Arasında Sözleşme İlişkisinin Varlığı

Taraflar arasında bir sözleşme olmadan gönderilen belge, faturanın şekil şartlarını taşısa bile, gerçek anlamda bir fatura olmayıp, öneri (teklif) niteliğinde bir yazıdır.

  • Faturayı Gönderenin Tacir Olması

Tacir dışındaki kişilerin (örneğin esnaf, çiftçi gibi) fatura düzenlemesi halinde bu karine uygulanmaz.

  • Fatura İçeriğine İtiraz Edilmemiş Olması

8 gün içerisinde faturaya itiraz edilmediği takdirde fatura içeriği kabul edilmiş sayılır.

ÖDENMEYEN FATURA BEDELİNİN TAHSİL EDİLMESİ | CARİ HESAP İCRA TAKİBİ

Fatura bedeli ödenmediği takdirde fatura bedelini ödemeyen kişi veya şirkete karşı icra takibi başlatılabilir. Fatura ilamsız icra takibine konu olabilir.

İlamsız icra takibi, para ve teminat alacakları ile kiralanan taşınmazların tahliyesi için başvurulabilen ve takibin başlaması için herhangi bir mahkeme kararına veya rehin hakkıyla güvence altına alınmış bir alacağa gereksinim olmayan icra takip yoludur.

MERSİN ŞİRKET AVUKATI | CARİ HESAP İCRA TAKİBİ

Mersin İcra Avukatı olarak müvekkillerimize, Ticari alacakların takibi, ihtar gönderilmesi, Cari hesap icra takibi gibi konularda en iyi şekilde hizmet vererek, şirketlerin tahsilat yüzdelerini artırmalarını ve alacaklarını kısa sürede tahsil etmelerini sağlamaktayız.